__________

Societatea Națională de Neuroștiințe

Statut

STATUTUL Asociatiei “Societatea Nationala de Neurostiinte”

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Asociatia “Societatea Nationala de Neurostiinte” este fondata, potrivit Actului constitutiv, de:

1.Zagrean Leon

2.Haulica Ion

3.Popescu Laurentiu Mircea

4.Ciofu Eugen

5.Serbanescu Alexandru

6.Coculescu Mihai

7.Nestianu Valeriu

8.Petrescu Gheorghe

9.Spiru Luiza

10.Munteanu Ana-Maria

11.Moldovan Mihai

12.Nita Dragos

13.Popa Daniela Paula

14.Oprica Mircea

15.Voiculescu Bogdan

16.Restian Adrian

17.Szilagy Tibor

18.Manea Pompiliu

19.Bucur Dan Florin

20.Bucur Dan adrian

21.Bucur Cristian Horia

care s-au asociat si au constituit sus-numita asociatie stiintifica, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 2. Scopul asociatiei “Societatea Nationala de Neurostiinte” este de a promova dezvoltarea cercetarii, a invatamantului universitar in domeniul structurii si functiei sistemului nervos si a asistentei medicale din domeniul patologiei legate de sistemul nervos si interrelatia acestuia cu homeostazia organismului.

Art. 3. Denumirea asociatiei este „Societatea Nationala de Neurostiinte”.

Art. 4. (1) Sediul asociatiei este in Bucuresti, Bd. Eroilor Sanitari, Nr. 8, Sector VI.

(2) Sediul asociatiei poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului director.

Art. 5. Asociatia „Societatea Nationala de Neurostiinte” se constituie pe o durata nedeterminata.

Art. 6. (1) Patrimoniul social al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare 10 980 000 lei si este compus din aporturile membrilor fondatori.

(2) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 7. Obiectivele asociatiei „Societatea Nationala de Neurostiinte” sunt urmatoarele:

-stimularea activitatii de cercetare in domeniul cunoasterii mecanismelor celulare si moleculere care asigura functia sistemului nervos in conditii normale si patologice;

-imbunatatirea cailor de colaborare si comunicare intre centrele de cercetare din universitati si institutiile de cercetare;

-integrarea cercetarii romanesti in cercetarea mondiala prin colaborarea centrelor de cercetare din tara cu centre corespunzatore din lume.

CAPITOLUL II. MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 8. Asociatia „Societatea Nationala de Neurostiinte” include urmatoarele categorii de membri:

a) membrii fondatori – sunt membrii care au constituit asociatia si care au contribuit profesional, moral si material la fondarea ei si la constituirea patrimoniului social;

b) membrii asociati – sunt persoanele care se asociaza ulterior fondarii, care contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si la realizarea obiectivelor acesteia, care desfasoara activitati in interesul cercetarii stiintifice, invatamantului universitar si postuniversitar medical precum si a asistentei medicale, avand domiciliul sau resedinta in Romania;

c) membrii corespondenti -sunt persoanele care se asociaza ulterior fondarii si care indeplinesc conditiile pentru dobandirea calitatii de membru asociat, cu exceptia domiciliului sau resedintei, care se afla in alte tari decat Romania;

d) membrii sustinatori – sunt persoane care adera la scopul asociatiei si care sprijina material si moral realizarea acestuia;

e) membrii de onoare – sunt persoane fizice sau persoane juridice care au adus si aduc servicii exceptionale asociatiei sau in domeniul neurostiintelor.

Art. 9. (1) Calitatea de membru asociat sau membru corespondent se acorda de catre Adunarea generala, prin votul a cel putin doua treimi din membrii prezenti, la propunerile formulate de cel putin doi membri fondatori;

(2) Calitatea de membru sustinator se acorda de catre Consiliul director prin votul a cel putin doua treimi din membrii prezenti, la propunerile formulate de cel putin doi membri fondatori;

(3) Pot fi membri sustinatori si studentii Facultatilor de Medicina;

(4) Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea generala, prin votul a cel putin trei patrimi din numarul membrilor acesteia, la propunerea unanima a tuturor membrilor fondatori sau a Consiliului director.

Art. 10. (1) Calitatea de membru al Asociatiei Nationale de Neurostiinte se pierde:

a) prin excludere, pentru abateri grave de la statut, de la regulamentele sau hotararile Consiliului director si Adunarii generale;

b) prin retragerea calitatii de membru pentru neindeplinirea, la data acordarii sau ulterior, a conditiilor prevazute la art. 9 din prezentul Statut, pentru fiecare categorie de membri, cu excptia asociatilor fondatori si a membrilor onorifici, care pot pierde aceasta calitate numai prin excludere;

(2) Neplata cotizatiei stabilite de Consiliul director pe o perioada de 12 luni consecutive atrage pierderea calitatii de membru al asociatiei, prin excludere;

(3) Asociatii fondatori si membrii asociatiei pot renunta la calitatea lor de membri, aducand la cunostinta Consiliului director si Adunarii generale hotararea lor de retragere din asociatie.

Art. 11. (1) Hotararea de excludere sau de retragere a calitatii de membru al asociatiei se ia prin votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti la Adunarea generala;

(2) Hotararea de excludere sau de retragere se comunica membrilor respectivi, care o pot contesta in conditiile legii si a prezentului statut.

Art. 12. Membrii care sunt exclusi, carora li se retrage calitatea de membru sau care renunta la aceasta calitate nu au nici un drept asupra patrimoniulu ei social.

Art. 13. Asociatii fondatori si membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul director si in Comisia de cenzori, daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;

b) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii generale;

Art.14. Asociatii fondatori si membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca si sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Consiliului director, ale Asociatiei Nationale de Neurostiinte

b) sa-si indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;

c) sa sustina interesele Asociatiei Nationale de Neurostiinte

d) sa contribuie moral si material la completarea patrimoniului asociatiei si la realizarea obiectivelor acesteia;

CAPITOLUL III. RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 15. Patrimoniul social initial al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare de 10 980 000 lei si este compus din urmatoarele aporturi in bani, depuse de asociati.

Art. 16. Patrimoniul social initial al asociatiei se completeaza cu venituri provenite din contributiile asociatilor fondatori si membrilor asociatiei, cotizatiile si taxele de inscriere a membrilor, sponsorizari, donatii sau ligate, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale, si alte venituri prevazute de lege.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I – ADUNAREA GENERALA

Art. 17. (1) Adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor asociatiei.

(2) Adunarea generala are urmatoarele competente:

a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;

b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) alegerea si revocarea consiliului director;

d) alegerea si revocarea cenzorului si a membrilor comisiei de cenzori;

e) infiintarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv si al statutului;

g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

h) orice alte atributii prevazute in statut sau in lege.

Art. 18. Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra consiliului director si a cenzorului / comisiei de cenzori.

Art. 19. Adunarea generala se convoaca cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru desfasurarea ei sau, in cazuri de urgenta, cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea ei, in acest din urma caz daca:

a) se impune in mod necesar modificarea statutului;

b) apar situatii care pun in pericol existenta asociatiei;

c) la cererea scrisa a unui numar de cel putin 1/3 din numarul membrilor fondatori si al membrilor asociati.

Art. 20. (1) Adunarea generala se convoaca de Consiliul director, printr-o convocarea scrisa, care cuprinde data, locul si ordinea de zi, comunicata in termenele prevazute la art. 20 din prezentul statut.

(2) La secretariatul asociatiei vor fi puse la dispozitia participantilor materialele supuse dezbaterii.

(3) Participantii pot solicita introducerea in ordinea de zi a unor cereri, formulate in scris, si depuse la secretariatul asociatiei cu cel putin 15 zile inainte de data sedintei Adunarii generale.

Art. 21. (1) La Adunarea Generala participa:

a) asociatii fondatori;

b) membrii asociati;

c) membrii de onoare;

d) membrii sustinatori;

e) invitatii.

(2) In cadrul Adunarii generale fiecare asociat fondator si fiecare membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.

(3) Asociatii care, intr-o anumita problema, supusa hotararii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala si afinii lor pana la gradul al patrulea, inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate asociatiei daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 22. Alegerile pentru Consiliul director si cenzor / comisia de cenzori au loc o data la 4 ani, cu exceptia cazurilor de retragere sau revocare cand ele se pot organiza la Adunarea generala care urmeaza.

Art. 23. Rapoartele de activitate ale consiliului director si cenzorului / comisiei de cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat si se supun anual aprobarii Adunarii generale.

Art. 24. (1) Adunarea generala poate avea loc daca sunt prezenti cel putin ½ plus 1 dintre asociatii fondatori si membrii asociati.

(2) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alineatul 1 Adunarea generala se reconvoaca dupa o perioada de 10 zile si poate avea loc oricare ar fi numarul asociatilor prezenti.

Art. 25. Hotararile Adunarii generale se iau cu votul majoritatii simple a celor prezenti, cu exceptia celor care au ca obiect dizolvarea Asociatiei sau modificarea statutului ei.

Art. 26. (1) Adunarea generala este condusa de presedinte sau, in lipsa, de inlocuitorul sau care are obligatia sa comunice situatia prezentei asociatilor si lista nominala a celor prezenti

(2) Procesele verbale intocmite cu ocazia fiecarei Adunari generale cu privire la modul de desfasurare al sedintei, dezbaterile si hotararile luate se vor afla la secretariatul Asociatiei, asociatii absenti luand cunostinta de ele.

Sectiunea a II-a CONSILIU DIRECTOR

Art. 27. (1) Consiliu director asigura punerea in executie a hotararilor Adunarii Generale

(2) Cosiliul director este alcatuit astfel:

a) presedinte

b) presedinte onorific

c) vicepresedinte

d) membrii

e) secretar general

(3) Membrii Consiliului director se aleg prin vot nominal deschis de membrii fondatori, pentru o perioada de 4 ani.

(4) In alcatuirea Cosiliului director pot fi incluse si persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

Art. 28. Consiliul director al Asociatiei asigura realizarea scopului si obiectivelor acesteia, exercitand urmatoarele atributii:

a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantil contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltiueli, proiectul programelor Asociatiei si alte proiecte;

b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;

c) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

d) isi elaboreza regulmentul intern de functionare;

e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.

Art. 29. Membrii Consiliului director care, intr-o anumita problema, supusa hotararii sale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii sau descendentii, rudele in linie colaterala sau afinii lor pana la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot. In caz contrar vor raspunde in conditiile legii pentru daunele cauzate Asociatiei, daca fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.

Art. 30. Nu poate fi membru al Consiliului director, iar daca este, pierde aceasta calitate cel care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice, daca Asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii, in conditiile prevazute de dispoztiile legale in vigoare.

Art. 31. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate de fondator/fondatori sau de catre oricare dintre membrii Consiliului director care au lipsit sau au votat impotriva si a cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 32. Consiliul director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator ori sunt straine de Asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Art. 33. (1) Consiliul director se compune din 7 membrii, alese prin vot deschis nominal de membrii fondatori la momentul constituirii Asociatiei, si ulterior, pentru o perioada de 4 ani.

(2) Potrivit hotararii fondatorilor, cu intrunirea a 2/3 din votul acestora, membrii initiali ai Consiliului director vor putea fi inlocuiti. In cazul in care un membru desemnat paraseste Consiliul director, el va fi inlocuit cu unul din membrii fondatori, sau o terta persoana, potrivit hotararii fondatorilor, cu intrunirea votului a 2/3 din numarul acestora.

(3) Functiile ramase libere se completeza prin hotararea (votul) fondatorilor, iar daca nici unul dintre fondatori nu mai este in viata, cu intrunirea votului a 2/3 din numarul membrilor Consiliului director.

(4) Completarea functiilor ramase libere se face in cel mult 30 zile de la descompletare sau de la expirarea perioadei de 4 ani pentru care s-au ales persoanele aflate in componenta Consiliului director

Art. 34. (1) Consiliul director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului director se face de presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 10 zile inainte de data fixata.

(3) Consiliul director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu o jumatate plus unu din voturi.

Art. 35. Deliberarile si hotararile Consiliului director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.

Sectiunea a III-aCONTROLUL FINANCIAR

Art. 36. (1) Cenzorul asigura controlul financiar intern al Asociatiei.

(2) In realizarea competentei sale, cenzorul:

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;

b) intocmeste rapoarte si le prezinta Consiliului director;

c) poate participa la sedintele Consiliului director, fara drept de vot;

d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului director nu pot fi cenzori.

Art. 37. – Adunarea Generala aproba regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociatiei si de desemnare a cenzorului.

Art. 38. Veniturile Asociatiei provin din:

a) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;

b) dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;

c) venituri realizate din activitati economice directe;

d) donatii, sponsorizari sau legate;

e) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

f) alte venituri prevazute de lege.

Art. 39. (1) Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.

(2) Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Art. 40. (1) Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:

a) salarii si adaosuri la salarii;

b) indemnizatii, prime si premii;

c) procurari de rechizite si imprimante de birou;

d) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;

e) burse, cazare, masa, transport;

f) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa;

g) alte cheltuieli

.(2) Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director

.(3) Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Art. 41. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

CAPITOLUL V- DIZOLVAREA SI INCHIDEREA

Art. 42. Asociatia se va dizolva:

I. de drept prin: nerealizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop.

II. prin hotarare judecatoreasca: la cererea oricarei persoane interesate atunci cand:

a) scopul sau activitatea Asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinei publice;

b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare oridinei publice;

c) urmareste alt scop decat cel pentru care a fost constituit;

d) a devenit insolvabila;

e) nu mai obtine autorizatiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. in situatia imposibilitatii constituirii Consiliului director in conformitate cu statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Consiliul director trebuia constituit.

IV. In alte situatii prevazute de lege.

Art. 43. (1) In cazul lichidarii Asociatiei lichidatorii se numesc de instanta judecatoreasca.

(2) O data cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului director inceteaza. (3) Lichidatorii la intrarea in functie efectueaza inventarul si incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.

(4) Ei sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 44. (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile juridice in curs, de a incasa creantele, de a plati creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, de a transforma si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatii noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.

Art. 45. (1) In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator potrivit procedurii care urmeaza: bunurile ramase in urma lichidarii Asociatiei se transmit cu titlu gratuit Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti.

(3) Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului (2) ele se atribuie de instanta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.

(4) Data transmiterii bunurilor este data intocmirii procesului verbal de predare-preluare, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara

Art. 46. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii fundatiei.

Art. 47. Dupa incheierea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul fundatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si radiere din acest registru.

Art. 48. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizatia judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.

Art. 49. (1) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.

(2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Capitolul VI DISPOZITII GENERALE

Art. 50. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legii.

Art. 51. Redactat si editat la Bucuresti in 23 exemplare cu cate 9 pagini fiecare.

S-au eliberat partilor 21 exemplare originale, astazi, data autentificarii.